Skip to main content

YN DILYN CYHOEDDIAD LLYWODRAETH CYMRU, BYDD Y CYFYNGIADAU O RAN TEITHIO HANFODOL AR DRAFNIDIAETH GYHOEDDUS YN CAEL EU CODI O DDYDD LLUN 17 AWST.

MAE MODD ARCHEBU TEITHIAU YMLAEN LLAW O DDYDD LLUN I DDYDD SADWRN AC MAE CYSYLLTIADAU Â GWASANAETHAU T1, T5 A 460 YN CAEL EU CYNNIG O HYD. NODWCH FOD LLWYBRAU SEFYDLOG BWCABUS WEDI’U HATAL O HYD.

OS NAD YDYCH YN GWYBOD SUT I DDEFNYDDIO’R GWASANAETH ARCHEBU YMLAEN LLAW GALLWCH FFONIO’R STAFF DWYIEITHOG A CHYFEILLGAR YN EIN CANOLFAN ALWADAU 7 DIWRNOD YR WYTHNOS – 01239 801 601.  

GADEWCH I NI GYNLLUNIO EICH TAITH.

Hygyrchedd Bysiau

Mynediad Llawr isel

Mae gan bob bws Bwcabus lawr isel, mynedfeydd llydan di-ris y gellir cael mynediad hwylus iddynt, na ddylai achosi unrhyw drafferth i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn, cadeiriau gwthio, troliau siopa, bagiau neu rheiny ag anawsterau i symud.

Mynediad i gadeiriau olwyn

Mae gan ein holl gerbydau fannau priodol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn. Rhoir blaenoriaeth i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Os yw cadeiriau gwthio neu fygis mewn man sydd wedi ei neilltuo i gadeiriau olwyn, bydd y gyrrwr yn gofyn ichi blygu eich bygi. Rhaid cadw’r tramwyfeydd a’r fynedfa yn glir bob amser. Er bod y cerbydau’n cydymffurfio’n llawn â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd, mae cyfyngiad ar rai cadeiriau olwyn ac yn ogystal, un gadair olwyn yn unig y gellir ei chludo ar y bws. Er mwyn cael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r ganolfan alwadau.

Bygis a Chadeiriau gwthio

Mae modd dod â bygis a chadeiriau gwthio ar y bws. Noder, does dim llawer o le i fygis ar y bws. Os oes cadair olwyn neu fygi mewn man sydd wedi ei neilltuo i gadeiriau olwyn, efallai bydd y gyrrwr yn gofyn ichi ei phlygu. Am resymau diogelwch, a fyddech cystal â sicrhau nad ydych yn rhwystro’r fynedfa a’r tramwyfeydd.

Cŵn Cymorth ac anifeiliaid anwes

Rydym am ichi deithio mor hwylus â phosibl, felly rydym yn sicrhau bod yr holl anifeiliaid cymorth yn teithio am ddim ar bob cerbyd. Gan gynnwys:

  • Cŵn tywys ar gyfer y deillion
  • Cŵn clyw ar gyfer pobl fyddar
  • Cŵn cymorth i’r anabl
  • Cŵn cymorth i gynnal annibyniaeth

Os ydych chi’n rhannol ddall neu os oes angen cymorth arnoch i nodi’ch cyrchfan, dywedwch wrth y gyrrwr ar bob cyfrif.

Yn ogystal, caniateir cŵn ac anifeiliaid anwes ar y bws ar yr amod eu bod:

  1. Yn cael eu cadw mewn cawell anifeiliaid bob amser
  2. O dan reolaeth.

Mae hyn er diogelwch a hylendid teithwyr.

A fyddech cystal â rhoi gwybod i’r ganolfan alwadau pan fyddwch yn archebu.

Beiciau Plygu

Mae modd dod â beiciau plygu ar y bws. A fyddech cystal â sicrhau eu bod wedi eu plygu ac nad ydynt yn amharu ar y tramwyfeydd neu fynediad i unrhyw sedd.

Noder: Y mae’n bosibl na ellir caniatáu beiciau plygu ar y bws ar adegau:

  • Os nad oes digon o le ar y bws
  • Os yw eich beic yn achosi llanast o fewn y bws ac ar y seddu, neu’n achosi i deithwyr fod yn anghysurus

Ni ellir dod â beiciau cyffredin na ellir eu plygu ar y bws oherwydd prinder lle a diogelwch.