Skip to main content

Wrth i wasanaethau bysiau ddechrau dychwelyd i’r drefn arferol, rydym am roi sicrwydd i deithwyr sy’n dychwelyd a theithwyr newydd o’r hyn y gellir ei ddisgwyl gan ein gwasanaeth.

Mae tîm Bwcabus, sy’n gweithio law yn llaw â chwmni bysiau’r Brodyr Richards wedi cyflwyno rhai newidiadau er diogelwch ein teithwyr a’n gyrwyr.

 • Bydd pob cerbyd yn cynnwys peiriannau diheintio dwylo awtomatig

 • Sgriniau diogelu i’r gyrwyr sydd wedi’u gosod i greu rhwystr corfforol rhwng teithwyr a gyrwyr.

 • Trefn lanhau mwy manwl ar ein holl gerbydau

 • Uchafswm nifer y seddi fydd 50% ar unrhyw un adeg.

Mae’r uchod hefyd yn berthnasol i wasanaethau cysylltu T1, T5 a 460 TrawsCymru.

Nodyn atgoffa

 • Peidiwch â theithio os ydych yn dioddef unrhyw symptomau coronafeirws neu’n hunanynysu

 • Dylech gadw pellter cymdeithasol ac aros 2 fetr ar wahân lle bo’n bosibl.

 • Golchwch eich dwylo yn aml.

 • Gwisgwch orchudd wyneb oni bai eich bod wedi cael eich eithrio rhag gwneud hyn ar sail feddygol neu eich bod o dan 11 oed.

 • Ceisiwch beidio â chyffwrdd ag arwynebau fel meinciau, botymau, drysau na’ch wyneb.

 • Peidiwch â bwyta nac yfed ar y bws.

 • Gorchuddiwch eich ceg a’ch trwyn â hances pan fyddwch yn peswch neu’n tisian, a rhowch yr hances mewn bin.

 • Defnyddiwch daliad digyffwrdd lle y bo’n bosibl

 • Dylid mynd un ar y tro ar y bws ac oddi ar y bws a sefyll yn ôl wrth arosfannau bysiau er mwyn gadael digon o le i deithwyr sy’n dod oddi ar y bws cyn i chi geisio mynd ar y bws.