Skip to main content
 • Gwasanaeth bws yw Bwcabus ac mae’n casglu teithwyr o’u harhosfan bysiau agosaf. Mae’r canlynol yn eithriadau i’r rheol hon:
 • Gall teithwyr sydd ag anawsterau symud gael eu casglu a’u gollwng yn neu’n agos at eu cartref, cyhyd ag y bo’n ddiogel ac yn ymarferol gwneud hynny. Rhaid i deithwyr sicrhau eu bod yn hysbysu staff y ganolfan alwadau ynghylch unrhyw anhawster symud wrth gofrestru ar gyfer y gwasanaeth.
 • Gall teithwyr sy’n byw mewn ardaloedd gwledig ac ynysig heb unrhyw arosfannau bysiau penodol gael eu casglu a’u gollwng yn/neu’n agos at eu cartref ar yr amod bod hwn ar y ffordd fawr. Nid yw cerbydau Bwcabus yn gallu teithio ar ffyrdd preifat.

Gallwch ddefnyddio Bwcabus i deithio i unrhyw le yn yr ardal lle mae’r gwasanaeth yn gweithredu, a ddangosir ar y map neu i’r canolbwynt agosaf os ydych am gysylltu â’r prif wasanaethau bysiau.

Oes, mae’n rhaid i deithwyr gofrestru cyn defnyddio gwasanaeth Bwcabus.

 • Gallwch gofrestru’n rhad ac am ddim. Gallwch gofrestru yn gyflym ac yn hwylus drwy ffonio ein alwadau 01239 801 601, neu drwy gwblhau ffurflen gofrestru ar-lein ar ein gwefan.
 • Gofynnir ichi ddarparu rhai manylion sylfaenol a fydd ond yn cael eu defnyddio i ddarparu’r gwasanaeth. Gweler y Hysbysiad Preifatrwydd sydd ar gael ar ein gwefan i gael rhagor o fanylion.
 • Cysylltwch â’n canolfan alwadau ddwyieithog drwy ffonio 01239 801 601.
 • Rhowch eich côd post a manylion y daith y dymunwch ei gwneud i un o staff y ganolfan alwadau, a bydd ef/hi yn rhoi manylion ichi am y man casglu, y man trosglwyddo i wasanaeth arall (os yw’n berthnasol) a’r amserau cyrraedd.
 • Weithiau ni fydd staff y ganolfan alwadau’n gallu archebu’r daith yn syth ac mae’n bosibl y bydd angen iddynt ffonio’n ôl i roi manylion y daith ichi.
 • Mae’r ganolfan alwadau ar agor rhwng 7am ac 7pm, 7 niwrnod yr wythnos.
 • Mae’n rhaid trefnu teithiau bore erbyn 7pm ar y diwrnod blaenorol a theithiau prynhawn erbyn 11.30am ar ddiwrnod y daith.
 • Mae pob taith yn ddibynnol ar y gwasanaeth sydd ar gael a byddant yn cael eu trefnu ar sail y cyntaf i’r felin felly weithiau, byddwch chi’n cael cynnig amser arall ar gyfer teithio.
 • Cofiwch archebu eich taith adref pan fyddwch yn galw!
 • Ar ôl ichi archebu eich taith, y cyfan y mae angen ichi ei wneud yw aros i’r bws gyrraedd!
 • Ac eithrio’r teithiau llwybrau sefydlog, mae’n rhaid i bob teithiwr archebu lle er mwyn teithio ar wasanaeth Bwcabus. Ac eithrio llwybrau sefydlog, mae teithwyr dim ond yn cael teithio ar Bwcabus heb archebu ymlaen llaw os yw teithiwr arall wedi archebu’r UNION daith. Ni fydd y bws yn gallu gwyro o’r daith a gynlluniwyd na sefyll mewn UNRHYW arosfannau ychwanegol. Ar ôl i deithiwr archebu taith, caiff ei ystyried yn llwybr cofrestredig gan y Comisiynydd Traffig. Er enghraifft os yw teithiwr wedi archebu taith o Maenclochog i Crymych ac y byddai teithiwr arall yn hoffi gwneud yr un daith, mae’n bosibl y gall y teithiwr deithio heb archebu ymlaen llaw. Fodd bynnag os hoffai’r teithiwr gael ei ollwng ym Llangolman neu Clunderwen, nid yw hyn yn bosibl oherwydd mae’n golygu creu arhosfan ychwanegol a mynd oddi ar y llwybr.
 • Sylwch: Ni all teithwyr deithio ar deithiau anawdurdodedig (teithiau heb archebu ymlaen llaw/llwybrau sefydlog). Er enghraifft os yw bws yn cwblhau taith yn Llanbedr Pont Steffan a bod y daith nesaf yn dechrau yng Nghribyn, ni all teithwyr deithio ar deithiau anawdurdodedig heb archebu ymlaen llaw. Yn yr achos hwn, caiff y daith yn ôl i Gribyn ar gyfer codi pobl eraill ei ystyried yn daith ‘leoli/heb fod ar gael.’
 • Er ein bod yn deall efallai bod hyn yn rhwystredig i’r teithwyr, mae’n rhaid inni lynu wrth y rheoliadau a bennir ar ein cyfer gan y Comisiynydd Traffig. Gallai methu â chydymffurfio olygu y bydd yn rhaid i’r gweithredwyr bws fynd gerbron y comisiynydd traffig er mwyn esbonio eu camau gweithredu a allai olygu dirwy ariannol ac/neu’r posibilrwydd y bydd y gwasanaeth yn dod i ben. Yn ogystal, byddai’r fath drefniadau yn torri Cyfraith Cerbydau Hacnai.
 • Ar ôl ichi archebu taith, os canfyddwch nad oes mo’i hangen arnoch bellach am unrhyw reswm, cysylltwch â chanolfan alwadau Bwcabus i ganslo’r daith a archebwyd.
 • Gofynnwn yn garedig i deithwyr roi digon o rybudd bob tro y maent yn canslo taith. – byddai isafswm o 90 munud yn ddelfrydol.
 • Mae methu â chanslo taith ymlaen llaw yn gallu golygu bod y bws yn gwneud taith ddiangen ac yn atal pobl eraill rhag archebu taith gan fod amser y bws wedi cael ei neilltuo.
 • NI CHANIATEIR i deithwyr ganslo teithiau drwy siarad â’r gyrwyr bws.
 • Bydd teithwyr sy’n parhau i gamddefnyddio’r gwasanaeth yn cael llythyrau a allai arwain at eu gwahardd rhag defnyddio’r gwasanaeth. Mae’r rheol ganlynol yn berthnasol (y diffiniad o ganslo hwyr yw llai na 90 munud cyn bod y daith i ddigwydd)
 • Bydd canslo’n hwyr fwy na 3 gwaith mewn unrhyw gyfnod o fis yn golygu bod llythyr rhybudd yn cael ei anfon
 • Bydd 3 llythyr rhybudd o fewn 12 mis yn arwain at waharddiad rhag defnyddio’r gwasanaeth am gyfnod o fis

Rhaid i’r Grŵp Gweithredu drafod pob gwaharddiad parhaol mewn Cyfarfodydd Grŵp Gweithredu fesul achos.

 • Rydym yn deall ei bod yn bosibl o bryd i’w gilydd na fydd angen taith y mae teithiwr wedi’i harchebu mwyach.
 • Gofynnwn yn garedig yn y sefyllfa hon fod y teithiwr yn cysylltu â’r ganolfan alwadau ar unwaith drwy ffonio 01239 801 601 i ganslo’r daith.
  Cofiwch ein bod yn cadw’r hawl i wahardd cwsmeriaid rhag defnyddio’r gwasanaeth os ydynt yn methu’n barhaus â dod ar deithiau y maent wedi eu harchebu. Mae’r rheol ganlynol yn berthnasol:
 • Bydd colli mwy na 3 taith mewn unrhyw gyfnod o fis yn arwain at anfon llythyr rhybudd
 • Bydd derbyn 3 llythyr rhybudd o fewn 12 mis yn arwain at waharddiad rhag defnyddio’r gwasanaeth am gyfnod o fis
 • Rhaid i’r Grŵp Gweithredu drafod pob gwaharddiad parhaol mewn Cyfarfodydd Grŵp Gweithredu fesul achos.

Gwasanaeth bws yw Bwcabus, nid gwasanaeth tacsi, felly os collwch y bws efallai na fydd yn bosibl trefnu taith arall ar yr un diwrnod.

Gallwch ffonio’r ganolfan alwadau 01239 801 601 er mwyn darganfod a yw Bwcabus yn trefnu taith arall yn ôl yn hwyrach ar yr un diwrnod y gallwch ei defnyddio.

Nodwch na fydd Bwcabus yn medru gwneud unrhyw newidiadau i’r mannau casglu a gollwng ar gyfer y daith sydd wedi ei harchebu’n hwyrach.

Bydd Bwcabus yn aros hyd at 10 munud ar gyfer gwasanaethau cyswllt, os bydd modd gwneud hynny, ac os ydych wedi bwcio cysylltiad. Fodd bynnag, weithiau ni fydd hynny’n bosibl os yw’r bws yn brysur
Byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod teithwyr yn dychwelyd yn ddiogel, ac nad ydynt yn cael eu gadael heb gysylltiad. Gofynnwn yn garedig i deithwyr sicrhau bod gan y ganolfan alwadau eich rhifau ffôn cartref a symudol diweddaraf er mwyn sicrhau bod modd i ni gysylltu â chi os cawn wybod am unrhyw drafferthion gyda’r gwasanaeth.

Gallwch archebu taith hyd at mis ymlaen llaw.

Mae pob taith yn ddibynnol ar y gwasanaeth sydd ar gael, a bydd teithiau’n cael eu trefnu ar sail y cyntaf i’r felin. Argymhellwn eich bod yn rhoi cymaint o rybudd ag y bo modd er mwyn osgoi cael eich siomi.

Ni chyfyngir ar nifer y teithiau y gallwch eu harchebu, er enghraifft, pe baech am ddefnyddio’r bws yn gyson i deithio i’r gwaith, gallech archebu taith ar Bwcabus bob dydd am yr wythnos sydd i ddod neu am gyfnod hwy os dymunwch.

Ac eithrio’r teithiau bws penodedig, mae’n rhaid i BOB taith Bwcabus gael ei harchebu ymlaen llaw. Gallwch archebu eich taith adref yr un pryd ag y byddwch yn archebu eich taith allan.

Mae pob taith yn ddibynnol ar y gwasanaeth sydd ar gael. Byddwn yn gwneud ein gorau i ddiwallu’ch ceisiadau. Mae rhai diwrnodau ac amserau yn brysur iawn, rydym yn cynghori teithwyr i archebu lle ymlaen llaw.

Cewch, mae modd archebu ar ran aelodau eraill Bwcabus, cyhyd ag y bônt wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth, a’ch bod yn gallu rhoi eu henw, llinell 1af eu cyfeiriad a’u côd post.

Ni allwn roi gwybodaeth am siwrneiau teithwyr i drydydd parti, a hynny er mwyn amddiffyn preifatrwydd ein teithwyr yn unol â’r gyfraith*. Os oes gennych ymholiad ynghylch taith a archebwyd ar ran rhywun arall, rhowch fanylion cyswllt y teithiwr i staff y ganolfan alwadau a byddant yn ffonio’r teithiwr yn ôl yn uniongyrchol i gadarnhau manylion y daith.

*Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018

Nac ydy, ni all y gyrrwr Bwcabus drefnu, newid na chanslo archebion.

Mae’n RHAID i’r holl archebion gael eu gwneud drwy ganolfan alwadau Bwcabus. Ffoniwch 01239 801 601.

Codir tâl am alwadau i’r rhif hwn yn ôl eich cyfradd leol/genedlaethol gan eich darparwr telathrebu. Os oes gennych funudau yn eich pecyn misol ar gyfer galwadau yn y DU byddai’r rhain fel arfer yn cael eu cynnwys fel rhan o’ch tanysgrifiad. Fodd bynnag dylech gysylltu â’ch darparwyr telathrebu i gael eglurhad.

 • Bydd Bwcabus yn cysylltu â’r prif wasanaethau bysiau yn y canolbwyntiau lleol ar hyd y prif lwybrau teithio.
 • Wrth archebu lle, dylai teithwyr sicrhau eu bod yn hysbysu’r ganolfan alwadau ynghylch lleoliad pen eu taith a pha siwrnai’n ôl sydd orau ganddynt.
 • Bydd y ganolfan alwadau yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn ceisio dod o hyd i’r llwybr cyflymaf a mwyaf addas, sydd â mannau cyswllt ar gyfer cysylltu â gwasanaethau eraill. Hefyd defnyddir y wybodaeth hon i gyfrifo prisiau’r tocynnau.

Os oes modd bydd Bwcabus yn aros i’r bws cysylltu gyrraedd. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn bosibl weithiau os yw’r bws yn brysur.

Man trosglwyddo rhwng un o’r prif wasanaethau bysiau a Bwcabus yw canolbwynt. Bydd Bwcabus yn cludo teithwyr i’r canolbwyntiau hyn er mwyn iddynt allu dal un o’r prif wasanaethau bysiau. Mae amryw o brif ganolbwyntiau ar hyd llwybrau’r prif wasanaethau bysiau. Yn eu plith, mae:
Gwasanaeth T1 TrawsCymru: Caerfyrddin – Aberystwyth

 • Pencader
 • Llanybydder
 • Llanbedr Pont Steffan
 • Felin-fach
 • Ciliau Aeron
 • Aberaeron
 • Llanrhystud

Gwasanaeth T1C TrawsCymru: Aberystwyth – Caerdydd

 • Llandysul
 • Synod Inn

Gwasanaeth Bws T5 TrawsCymru: Hwylffordd – Aberteifi – Aberystwyth

 • Treffgarne
 • Cas-blaidd
 • Treletert
 • Heol Mathri
 • Trecwn
 • Tan-y-groes
 • Brynhoffnant
 • Synod Inn
 • Aberaeron
 • Llanrhystud

 

Gwasanaeth Bws 313: Cas-Wis – Hwylffordd

 • Clarbeston Road

Gwasanaeth Bws 413: Abergwaun-Tyddewi

 • Casmorys

Gwasanaeth Bws 430:Aberteifi – Arberth

 • Crymych
 • Efailwen
 • Clunderwen

Gwasanaeth Bws 460: Aberteifi – Caerfyrddin

 • Cenarth
 • Castellnewydd Emlyn
 • Dre-fach Felindre
 • Henllan Saron

Gwasanaeth Bws 585: Llanbedr Pont Steffan – Aberystwyth

 • Llanbedr Pont Steffan
 • Tregaron

Gwasanaeth Bws 588: Llanbedr Pont Steffan – Aberystwyth

 • Llanbedr Pont Steffan
 • Tregaron

Os ydych am gysylltu â gwasanaeth bws arall sy’n gweithredu yn ardal Bwcabus rhowch fanylion y gwasanaeth hwnnw i staff y ganolfan alwadau a byddant yn hapus i drefnu taith a fydd yn cysylltu ag ef.

Nac oes, darperir y gwasanaeth hwn gan y prif wasanaethau bysiau.

Mae hyn yn dibynnu ar gyrchfan y teithiwr. Gwneir pob ymdrech i ofalu bod cyn lleied o newid â phosibl yn digwydd.

Os oes gennych canmol neu gŵyn am wasanaeth Bwcabus, ffoniwch y ganolfan alwadau 01239 801 601. Neu anfonwch e-bost atom, feedback@bwcabus.info

NI ALL y gyrwyr gynorthwyo teithwyr drwy gario eu bagiau siopa i’r cerbyd ac ohono.

Mae hawl gan y gyrwyr wrthod cario unrhyw deithwyr sydd yn eu tyb nhw DDIM mewn cyflwr i deithio. Mae iechyd a diogelwch pob teithiwr yn bwysig iawn ynghyd â lles aelodau’r cyhoedd a’n gyrwyr.

Mae’n bwysig bod eich teithiau Bwcabus yn bleserus ac yn ddymunol. Gofynnwn yn garedig i deithwyr ddilyn yr isod, er mwyn sicrhau bod pawb yn cael taith hapus a chadarnhaol.

 • Cofiwch am deithwyr eraill a chadwch lefelau sŵ yn isel – ffonau symudol a dyfeisiau cerddoriaeth.
 • Peidiwch â rhoi eich traed ar y seddi – mae’n rhaid i bobl eraill eistedd arnynt.
 • Ni chaniateir unrhyw sylweddau y bernir eu bod yn beryglus neu’n fflamadwy neu a allai wneud difrod i unrhyw un o’n bysiau megis petrol, paent neu fatris ceir.
 • Ni chewch ysmygu ar unrhyw un o’n cerbydau (gan gynnwys e-sigarennau).

ER GWYBODAETH – ni fydd Bwcabus yn goddef unrhyw ymddygiad annerbyniol gan deithwyr tuag at yrwyr bysiau, asiantau canolfannau galwadau, y tîm Bwcabus nac unrhyw deithwyr eraill. Bydd unrhyw achosion eraill yn destun ymchwiliad.